1.Прыналежныя займеннікі яго, іх ўжываюцца і ў формах ягоны, іхні: ягоны дотык, іхняя маці. Займеннік ягоны кваліфікуецца як размоўнае слова, а іхні – як міжстылевае.

2.Няпэўныя займеннікі на -сьці (хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці) могуць ужывацца ў скарочанай форме (у размоўным стылі ў мове мастацкай літаратуры): хтось, штось, якісь, чыйсь.


1.Часціцы-афіксы не-, ні-, -сьці (-сь) з асноўнай часткай займенніка пішуцца разам: нехта, нешта, нейкі, нечы, некаторы, ніхто, ніякі, нічый, хтосьці (хтось), штосьці (штось), якісьці (якісь), чыйсьці (чыйсь).

2.Часціцы-афіксы  абы-, -небудзь з асноўнай часткай займенніка пішуцца праз злучок: абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь.


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю.
2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Патрабаванні да мовы пісьмовага выкладу матэрыялу.
2. Рубрыкацыя навуковага тэксту.
3. Абзац як структурная адзінка тэксту.
4. Цытаты і спасылкі, іх афармленне.
5. Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстаў.

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Жанры навуковай літаратуры.
2. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі. Віды анатацый.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1.    Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў. 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1 2
Предыдущая     Следующая

Регистрация

Реклама

Последние комментарии