1.Прінцыпы класіфікацыі часцін мовы

2.Сістэма часцін мовы

 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1.Аснова слова і канчатак. Невытворная і вытворная аснова

2.Корань. Варыянты кораня. Афіксы: суфікс, постфікс, інтэрфікс

3.Правапіс прыставак. Правапіс і,ы,й пасля праставак

4.Спосабы утварэння слоў

 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 

1.Галосныя, зычныя гукі, іх характарыстыка

2.Асаблівасці фнетыкі беларускай мовы (яканне, дзеканне, уканне, прыстаўныя і падоўжанныя гукі)

3.Гукі і літары. Алфавіт. Абазначэнні якасці зычных на пісьме. Правапіс мяккага знака і апострфа. Правапіс “у” і “ў”. Ужыванне вялікай літары.


Автор: Maxvel 7-06-2019, 11:48

1.Паняцце лексікі і лексікалогіі. Прамое і пераноснае значэнне слоў

2.Размежаванне мнагазначных слоў і антонімаў. Паронімы і сінонімы

3.Фразеалагічныя адзнакі і іх ужыванне ў мове

4.Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі і даводнікі, іх прызначэнне. Структура слоўнікавага артыкула

 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 

1.Сутнасць і задачы культуры маўлення

2.Паняцце нормы. Віды моўных нормаў


1.Прыналежныя займеннікі яго, іх ўжываюцца і ў формах ягоны, іхні: ягоны дотык, іхняя маці. Займеннік ягоны кваліфікуецца як размоўнае слова, а іхні – як міжстылевае.

2.Няпэўныя займеннікі на -сьці (хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці) могуць ужывацца ў скарочанай форме (у размоўным стылі ў мове мастацкай літаратуры): хтось, штось, якісь, чыйсь.


1.Часціцы-афіксы не-, ні-, -сьці (-сь) з асноўнай часткай займенніка пішуцца разам: нехта, нешта, нейкі, нечы, некаторы, ніхто, ніякі, нічый, хтосьці (хтось), штосьці (штось), якісьці (якісь), чыйсьці (чыйсь).

2.Часціцы-афіксы  абы-, -небудзь з асноўнай часткай займенніка пішуцца праз злучок: абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь.


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю.
2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Патрабаванні да мовы пісьмовага выкладу матэрыялу.
2. Рубрыкацыя навуковага тэксту.
3. Абзац як структурная адзінка тэксту.
4. Цытаты і спасылкі, іх афармленне.
5. Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстаў.

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1 2
Предыдущая     Следующая

Регистрация

Реклама

Последние комментарии