Сайт студентов БарГУ — Барановичский Государственный Университет

Сайт для студентов Барановичского гос университета. Все для учебы и многое другое.

Беларуская мова

Сістэма часцін мовы

1.Прінцыпы класіфікацыі часцін мовы 2.Сістэма часцін мовы 1.Часціны мовы – гэта лексіка-граматычныя класы слоў, для якіх характэрны абагульненнае граматычнае значэнне, пэўны комплекс граматычных катэгорый і агульнасць словамаўлення, агульнасць асноўных сінтаксічных функцый. 10 часцін мовы: назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прыслоўе,…

Марфемная структура слова

1.Аснова слова і канчатак. Невытворная і вытворная аснова 2.Корань. Варыянты кораня. Афіксы: суфікс, постфікс, інтэрфікс 3.Правапіс прыставак. Правапіс і,ы,й пасля праставак 4.Спосабы утварэння слоў 1.Канчатак (флексія) – зменная службовая марфема, якаяя ўтварае граматычныя формы слова і служыць для сувязі яго…

Фанетыка, графіка, арфаграфія

1.Галосныя, зычныя гукі, іх характарыстыка 2.Асаблівасці фнетыкі беларускай мовы (яканне, дзеканне, уканне, прыстаўныя і падоўжанныя гукі) 3.Гукі і літары. Алфавіт. Абазначэнні якасці зычных на пісьме. Правапіс мяккага знака і апострфа. Правапіс “у” і “ў”. Ужыванне вялікай літары. 1.Гук – найменшы…

Слова і фразеалагізм

1.Паняцце лексікі і лексікалогіі. Прамое і пераноснае значэнне слоў 2.Размежаванне мнагазначных слоў і антонімаў. Паронімы і сінонімы 3.Фразеалагічныя адзнакі і іх ужыванне ў мове 4.Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі і даводнікі, іх прызначэнне. Структура слоўнікавага артыкула 1.Лексіка – сукупнасць усіх слоў…

Уводзіны ў дісцыпліну

1.Сутнасць і задачы культуры маўлення 2.Паняцце нормы. Віды моўных нормаў 1.Культура маўлення – авлоданне нормамі вуснай і пісьмовай форм літаратурнай мовы, а таксама выкарыстоўваць разнастайныя сродкі ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі маўлення. Асноўная задача курса – пазнаеміць не толькі…

Ужыванне некаторых займеннікаў

1.Прыналежныя займеннікі яго, іх ўжываюцца і ў формах ягоны, іхні: ягоны дотык, іхняя маці. Займеннік ягоны кваліфікуецца як размоўнае слова, а іхні – як міжстылевае. 2.Няпэўныя займеннікі на -сьці (хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці) могуць ужывацца ў скарочанай форме (у размоўным…

Правапіс займеннікаў

1.Часціцы-афіксы не-, ні-, -сьці (-сь) з асноўнай часткай займенніка пішуцца разам: нехта, нешта, нейкі, нечы, некаторы, ніхто, ніякі, нічый, хтосьці (хтось), штосьці (штось), якісьці (якісь), чыйсьці (чыйсь). 2.Часціцы-афіксы  абы-, -небудзь з асноўнай часткай займенніка пішуцца праз злучок: абы-хто, абы-што, абы-які,…

Беларуская мова

Віды афіцыйна-справавых тэкстаў, правілы іх напісання і афармлення

Віды афіцыйна-справавых тэкстаў, правілы іх напісання і афармлення   [attachment=1554] ЗаяваКалі афіцыйна звяртаюцца да службовай асобы, ва ўстанову, грамадскую арганізацыю, пішуць заяву.У гэтым дакуменце звычайна просяць прыняць на вучобу, у члены арганізацыі, на работу, просяць вырашыць якое-небудзь пытанне.Зверху ў заяве…

Беларуская мова

Афіцыйна-справавы стыль

Афіцыйна-справавы стыль 1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылю.2. Моўныя сродкі афіцыйна-справавога стылю.   [attachment=1553] 1. Асноўныя рысы афіцыйна-справавога стылюГрамадская дзейнасць чалавека ў афіцыйна-справавой, канцылярскай, юрыдычнай і дыпламатычнай сферах выклікала ўзнікненне і станаўленне афіцыйна-справавога стылю. Гэты стыль называюць яшчэ адміністрацыйным таму, што…

Беларуская мова

Пісьмовы выклад навуковага матэрыялу, яго афармленне

Пісьмовы выклад навуковага матэрыялу, яго афармленне 1. Патрабаванні да мовы пісьмовага выкладу матэрыялу.2. Рубрыкацыя навуковага тэксту. 3. Абзац як структурная адзінка тэксту.4. Цытаты і спасылкі, іх афармленне.5. Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстаў.   [attachment=1551] 1. Патрабаванні да мовы пісьмовага…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial